Naudotojo sutartis

Bendrosios nuostatos

 • Šios naudotojo sutarties (toliau – Sutartis) dalykas yra santykiai tarp svetainės administravimo (toliau – Administratorius) AUTO-SALE.LT (toliau – Sutartis). vadinama Svetaine), o jūs (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi Svetaine.
 • Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti Sutartį be specialaus išankstinio ir (arba) vėlesnis pranešimas Vartotojui. Dabartinę Sutarties versiją galite rasti adresu AUTO-SALE.LT/agreement. Vartotojas yra atsakingas tik už Sutarties pakeitimų patikrinimą. Vartotojo tolesnis naudojimasis Svetaine po bet kokių Sutarties pakeitimų reiškia Naudotojo sutikimą su tokiais pakeitimais.
 • Vartotojas supranta ir sutinka, kad Administratorius savo nuožiūra ir be specialaus įspėjimo Vartotojui gali keisti medžiagų rinkinio ir/ar funkcionalumo Svetainė.
 • Vartotojas supranta ir sutinka, kad Administratorius nėra atsakingas už Svetainėje skelbiamos reklaminės informacijos tikslumą ir reklamuojamų prekių/paslaugų kokybę.
 • Svetainės medžiagos autorių teisės priklauso Administratoriui, nebent Svetainėje nurodyta kitaip.
 • Kai visą ar iš dalies naudojate Svetainės medžiagą, būtina nuoroda į Svetainę . Šios Sutarties nuostatos pažeidimas gali užtraukti Vartotojui atsakomybę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Vartotojas

 • Vartotojas yra bet koks asmuo, kuris prisijungia prie Svetainės internetu. Ši Sutartis tampa prieinama Naudotojui ir įsigalioja Naudotojui, kai šis patenka į Svetainę. Tolesnis naudojimasis Svetaine patvirtina, kad Vartotojas sutinka su šios Sutarties sąlygomis. Naudotojo naudojimasis Svetaine, bet kuriomis jos paslaugomis reiškia besąlygišką Vartotojo sutikimą su visomis šios Sutarties sąlygomis ir besąlygišką sutikimą su jos sąlygomis.
 • Norint pasinaudoti kai kuriomis atskiromis Svetainės funkcijomis, Naudotojas turi atlikti registracijos procedūrą, dėl kurios Naudotojui bus sukurta unikali paskyra.
 • Vartotojo paskyroje esanti Vartotojo asmeninė informacija yra saugoma ir tvarkoma Administratoriaus pagal šios Sutarties konfidencialumo nuostatas.
 • Registruodamasis Vartotojas savarankiškai pasirenka vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtų prisijungti prie paskyros. Administratorius turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimus, taip pat nustatyti prisijungimo vardui ir slaptažodžiui reikalavimus (ilgis, leidžiami simboliai ir pan.).
 • Vartotojas yra atsakingas ir savarankiškai imasi priemonių užtikrinti jo paskyros saugumas (įskaitant el. pašto adreso valdymą). Vartotojas yra visiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus naudojantis Vartotojo paskyra. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Administratorių apie bet kokius trečiųjų šalių neteisėto naudojimosi Vartotojo paskyra atvejus.
 • Vartotojas sutinka, kad Administratorius naudotų Naudotojo asmens duomenis, siekiant užtikrinti Svetainės veikimą. , suteikti Naudotojui prieigą prie Svetainės medžiagos, taip pat informacijos paslaugų Naudotojui . Prisijungdamas prie Svetainės ir (arba) registruodamasis Svetainėje, Naudotojas taip įgalioja Administratorių rinkti, tvarkyti, naudoti ir saugoti Vartotojo asmens duomenis, taip pat patvirtina, kad yra susipažinęs su asmens duomenų naudojimo ir apsaugos ypatumais. nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl asmens duomenų“ ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Vartotojas sutinka gauti Administratoriaus pranešimus el. pašto adresu, nurodytu Vartotojas registracijos metu. Administratorius įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Naudotoją tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo, išskyrus informacijos atskleidimą teismo ir/ar teisėsaugos institucijų prašymu ir/ar kitais galiojančių teisės aktų nustatytais atvejais. .
 • Vartotojas turi teisę:
  1. naudoti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį pasirinko baigęs Vartotojo registracijos procesą autorizacijai Svetainėje;
  2. užpildyti naudotis visomis Vartotojui prieinamomis svetainės paslaugomis.
  3. kurti savo tekstinius pranešimus, komentarus, atsiliepimus apie produktus/paslaugas ir keistis nuomonėmis apie paskelbtą informaciją;
  4. bet kuriuo metu susisiekti su administratoriumi. naudodami palaikymo el. pašto adresą.

Vartotojui draudžiama:

 • neteisėtai (ty be autorių teisių savininko sutikimo) naudoti Svetainės išteklius ir medžiagą;
 • skelbti Svetainėje esanti reklaminio ar komercinio pobūdžio medžiaga ir (arba) informacija, išskyrus specialiai šiam tikslui skirtas Svetainės dalis;
 • Svetainėje skelbti nelegalią ir (arba) pavojingą medžiagą ir (arba) informaciją;< /li>
 • Skelbti Svetainėje medžiagą ir/ar informaciją, kurioje yra necenzūrinių žodžių;
 • Svetainėje talpinti medžiagą ir/ar informaciją, kurios turinys pažeidžia galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautinės teisės nuostatas;
 • Naudoti visą arba iš dalies Svetainės medžiagą be nuorodos į svetainę.
 • Vartotojas supranta ir sutinka, kad jis prisiima atsakomybę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus už bet kokią informaciją ir/ar medžiagą, kurią Vartotojas skelbia Svetainėje.
 • Skelbdamas informaciją ir/ar medžiagą Svetainėje, Vartotojas garantuoja, kad turi visas būtinas teises skelbti informaciją ir (arba) medžiagą Svetainėje. Jei Vartotojas neturi tinkamų teisių skelbti bet kokią informaciją ir/ar medžiagą Svetainėje, tai Naudotojas įsipareigoja neskelbti tokios informacijos ir/ar medžiagos ir yra atsakingas už tokios informacijos turinį, patalpinimą ir naudojimą ir/ar medžiagos.

Administratorius

 • Administratorius turi teisę:
  1. blokuoti arba ištrinti Vartotojo paskyrą;
  2. neleisti vartotojui pasiekti svetainės ar jos dalies Svetainės galimybes per IP adresą;
  3. ištrinti bet kokią Vartotojo paskelbtą medžiagą ir (arba) informaciją be paaiškinimo;
  4. perkelti pranešimus į kitas skiltis, jei, Administratoriaus nuomone, jie yra susiję su kita tema;
  5. naudokite el. pašto adresus, kuriuos Vartotojas paliko svetainėje, norėdami siųsti pranešimus.
 • Administratorius neatsako už jokias pasekmes, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi medžiaga, patalpinta kitose interneto svetainėse, į kurias Svetainė nukreipia.
 • Svetainės administracija netikrina ir neturi techninių ir realią galimybę patikrinti visą Vartotojo Svetainėje patalpintą informaciją ir/ar medžiagą, ar jos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šios Sutarties nuostatų reikalavimus, nes dėl tokio patikrinimo Svetainės veikimas taps neįmanomas. Tačiau svetainės administracija gali tai padaryti bet kuriuo metu savo nuožiūra, jei kyla atitinkamų abejonių, ypač dėl Svetainėje paskelbtos medžiagos ir (arba) informacijos autorių teisių turėtojų skundų.
 • Administratorius negarantuoja be klaidų ir nepertraukiamo Svetainės veikimo ir neatsako už žalą ir bet kokius nuostolius, padarytus Vartotojui ar trečiosioms šalims dėl bet kurios pusės techninių ar programinės įrangos gedimų.
 • Naudojant Svetainės paslaugomis, Naudotojas patvirtina, kad sutinka, kad jis naudojasi Svetaine savo pavoju ir rizikuodamas „tokia, kokia yra“, įvertina ir prisiima visą riziką, susijusią su Svetainėje patalpintos informacijos ir (arba) medžiagos naudojimu, ir Svetainės administracija. , įskaitant jos vadovybę, darbuotojus ir agentus, neprisiima jokios atsakomybės už Svetainėje paskelbtos informacijos turinį ir (arba) medžiagą, už bet kokią žalą ir nuostolius, atsiradusius dėl Svetainėje paskelbtos informacijos ir (arba) medžiagos naudojimo. li>
  • Svetainės administracija, įskaitant jos vadovus, darbuotojus ir agentus, nėra atsakinga už bet kokią neteisėtą prieigą ar naudojimąsi Svetainės serveriais ir (arba) bet kokią juose saugomą informaciją apie Svetainės vartotojus, taip pat už klaidas. , virusai ir pan., kuriuos į Svetainę gali perduoti Vartotojai ar trečiosios šalys.

  Konfidencialumo nuostatos

  • Administratorius ir Naudotojas susitaria, kad asmeninę informaciją (prisijungimo vardą, slaptažodį, el. pašto adresą ir kitus duomenis, reikalingus paskyrai sukurti ir Naudotojui identifikuoti), Naudotojas perduotų Administratorius ir saugoma Vartotojo paskyroje yra konfidenciali, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama.
  • Administratorius gali perduoti Naudotojo konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims tik gavęs Vartotojo sutikimą arba remdamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  • Bet kokia kita informacija, nei nurodyta šioje Sutartyje, nėra konfidenciali.
  • Jei Vartotojas savarankiškai atskleidžia šioje Sutartyje nurodytą informaciją tretiesiems asmenims, tokia informacija nustoja būti konfidenciali ir Administratorius nėra atsakingas už jos išsaugojimą nuo aukščiau nurodyto atskleidimo momento.

  Baigiamos nuostatos

  • Ši Sutartis yra reglamentuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
  • Apsilankęs bet kuriame Svetainės puslapyje Vartotojas automatiškai sutinka su šios sutarties sąlygomis.
  • Vartotojas supranta ir sutinka, kad jis yra atsakingas už bet kokius savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimus.
  • Sutarties skyrių antraštės nurodytos patogumo sumetimais ir neturi teisinės galios.
  • Apsaugos taisyklės Vartotojo ir Administratoriaus santykiams negali būti taikomos LR teisės aktuose numatytos vartotojų teisės, nes visos paslaugos Naudotojui teikiamos nemokamai.
  • Visi ginčai ir nesutarimai, dėl kurių kyla klausimas tarp Administratoriaus ir Naudotojo, jei įmanoma, sprendžiami derybų keliu. Jei ginčų ir nesutarimų nepavyksta išspręsti derybomis, jie sprendžiami atitinkamame Svetainės administratoriaus buvimo vietos teisme.